+359 899 244 444

, , a, , , , , ,

Ïîä íàåì::Îáîðóäâàíå
Òóíåë
Òóíåë
Ðàçìåðè: 1,8 ì ïðè îñíîâàòà ïî õîðèçîíòàëà;
Âèñî÷èíà: 2,40 ì ïî âåðòèêàëà, öåíòúð;
Ïëîù: 21 êâ.ì;
Êîìïëåêñíî îáñëóæâàíå, äîñòàâêà è ìîíòàæ íà ïîñî÷åíî îò êëèåíòà ìÿñòî.
- Öåíà çà íàåì ïî äîãîâàðÿíå.
Òóíåë
Òóíåë
Øèðî÷èíà: 2,40 ì ïðè îñíîâàòà ïî õîðèçîíòàëà;
Âèñî÷èíà: 2,40 ì ïî âåðòèêàëà, ñòðåõà;
Âèñî÷èíà: 2,70 ì ïî âåðòèêàëà, öåíòúð;
Ïëîù: 12 êâ.ì;
Êîìïëåêñíî îáñëóæâàíå, äîñòàâêà è ìîíòàæ íà ïîñî÷åíî îò êëèåíòà ìÿñòî.
- Öåíà çà íàåì ïî äîãîâàðÿíå.
Ïîäîâà íàñòèëêà - ïëàñòìàñà
Ïîäîâà íàñòèëêà - ïëàñòìàñà
Àêñåñîàðè: ïîä ÷åðåí ïëàñòìàñà;
Ìîäóëè ñ ðàçìåðè: 500 x 500 ìì;
Âèñî÷èíà: 40 ìì;
Êîìïëåêñíî îáñëóæâàíå, äîñòàâêà è ìîíòàæ íà ïîñî÷åíî îò êëèåíòà ìÿñòî.
- Öåíà çà íàåì ïî äîãîâàðÿíå.
Ïîäîâà íàñòèëêà - ïëàñòìàñà
Ïîäîâà íàñòèëêà - ïëàñòìàñà
Àêñåñîàðè: ïîä ÷åðåí ïëàñòìàñà;
Ìîäóëè õåêñàãîíàë ñ ðàçìåðè: 600 ìì;
Âèñî÷èíà: 40 ìì;
Êîìïëåêñíî îáñëóæâàíå, äîñòàâêà è ìîíòàæ íà ïîñî÷åíî îò êëèåíòà ìÿñòî.
- Öåíà çà íàåì ïî äîãîâàðÿíå.
Ïîäîâà íàñòèëêà - äúðâî
Ïîäîâà íàñòèëêà - äúðâî
Àêñåñîàðè: ïîä åñòåñòâåí äúðâî;
Ìîäóëè ñ ðàçìåðè: 300 x 300 ìì;
Âèñî÷èíà: 30 ìì;
Êîìïëåêñíî îáñëóæâàíå, äîñòàâêà è ìîíòàæ íà ïîñî÷åíî îò êëèåíòà ìÿñòî.
- Öåíà çà íàåì ïî äîãîâàðÿíå.
Ïîäîâà íàñòèëêà - äúðâî
Ïîäîâà íàñòèëêà - äúðâî
Àêñåñîàðè: ïîä äúðâî;
Ìîäóëè ñ ðàçìåð 2440 õ 1220ìì;
Âèñî÷èíà: 100ìì;
Êîìïëåêñíî îáñëóæâàíå, äîñòàâêà è ìîíòàæ íà ïîñî÷åíî îò êëèåíòà ìÿñòî.
- Öåíà çà íàåì ïî äîãîâàðÿíå.