+359 899 244 444

, , a, , , , , ,

Ïîä íàåì::Ïàâèëèîíè è ðåìàðêåòà
Åäíîîñîâî ðåìàðêå
 Åäíîîñîâî ðåìàðêå
- Òèï: Ïîêðèòî – Áðåçåíò
- Îáùî òåãëî: 1400êã
- Ïîëåçåí òîâàð: 900êã
- Öåíà çà íàåì - ïî äîãîâàðÿíå.
Äâóîñíî ðåìàðêå
 Äâóîñíî ðåìàðêå
- Òèï: ïëàòôîðìà
- Îáùî òåãëî: 2700êã
- Ïîëåçåí òîâàð: 2200êã
- Öåíà çà íàåì - ïî äîãîâàðÿíå.
Äâóîñíî ðåìàðêå
 Äâóîñíî ðåìàðêå
- Òèï: ïëàòôîðìà
- Îáùî òåãëî: 2700êã
- Ïîëåçåí òîâàð: 2200êã
- Öåíà çà íàåì - ïî äîãîâàðÿíå.