+359 899 244 444

Шатри, Тенти, Палaтки, Халета, Хангари, Шатра под наем, Тента под наем, Палатка под наем, Хале под наем

Клиенти

* Kaufland

* Rollmann

* Niki

* DDB

* Carerra

* Art Techno Group

* Unitycom

* LM

* Sredez

* IEC - Èíòåð åêñïî è êîíãðåñåí öåíòúð Ñîôèÿ

* Àðèíà Êåòúðèíã ÎÎÄ

* Bulgarian Furniture Shop

* Fortec

* Penny Market